ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปีนฟ้า ครีเอชั่น จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 3 แสนบาท ตั้งอยู่เลขที่ 2 ซอย 7 อาคาร 103 คอนโดมิเนียม ถ.สวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50230 ทะเบียนเลขที่ 0503551000161 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3-0329-6272-8 โดยมีนายอาคม สุวรรณกันธา เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปีนฟ้า ครีเอชั่น มีชื่อภาษาอังกฤษว่า PEENFA CREATION LIMITED PARTNERSHIP เนื่องจากงานของผู้ก่อตั้งเป็นงานเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจร การสร้างสรรค์ Content การให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ และการบริหารโครงการของภาครัฐ
 ภารกิจ
   • วัตถุประสงค์การก่อตั้ง: หจก.ปีนฟ้า จะดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นฐานเศรษฐกิจใหม่ภายใต้แนวคิด Creative Economy โดยการพัฒนาสู่ Content Business ในเชิงคุณภาพ โดยดำเนินการควบคู่ระหว่างสื่อสิ่งพิมพ์และ New Media นอกจากนั้นจะได้ใช้ศักยภาพในด้านการประชาสัมพันธ์ และประสบการณ์ในการบริหารโครงการภาครัฐและเอกชน
  • ภารกิจ: จะดำเนินธุรกิจที่ผลิตผลงาน-บริหาร ในเชิงคุณภาพ สร้างสรรค์ในเนื้อหา และรูปแบบ ตรงกับเป้าหมายและความต้องการสูงสุดของลูกค้า โดยเฉพาะด้านการพัฒนาความรู้ โดยจะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับในวงกว้างยิ่ง ๆ ขึ้น พนักงานมีความสุข และเติบโตอย่างยั่งยืน
   • ธุรกิจของ ปีนฟ้าครีเอชั่น : Publishing /Knowledge Provider / Project Management / PR Consltancy / New Media
  • วิสัยทัศน์: จะเป็นผู้นำในธุรกิจด้าน Creative Economy และ Content Business ของภาคเหนือ ภายใต้แนวคิด “C“Creative + Innovation Knowledge”
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE